Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula RODO

AUZULA INFORMACYJNA

W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) informujemy, iż przysługują Pani/Panu niżej określone prawa.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz członków Pani/Pana rodziny jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie, mający siedzibę: ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, e-mail: .,tel./fax: 774607945, reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie ma wyznaczonego inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem, telefonicznie pod nr tel.: (+48)509027990 lub elektronicznie
  na adres email: , w godzinach od 800 do 1700 każdego dnia
  z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
 3. Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 RODO oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych w zakresie pomocy w obszarze zabezpieczenia społecznego. Dane konieczne do rozpatrzenia danej sprawy są przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie dla prowadzonych postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych, w celu przyznania świadczeń, o które Państwo się ubiegają.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania i archiwizowania dokumentacji przez organy administracji samorządowej przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt zatwierdzonym przez Archiwa Państwowe.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy publiczne, jednostki i inne podmioty, którym ujawnienie danych osobowych warunkuje należyte i prawidłowe wykonywane zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie. Przetwarzanie danych osobowych przez odbiorców innych niż tutejszy Ośrodek, odbywać się będzie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i w zakresie stosowanym do celu przetwarzania.
 3. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej, zostanie Pani/Pan poinformowana/y o tym fakcie
  w sposób formalny.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
  się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie konieczność ich pozyskania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie w inny, zgodny z prawem sposób. Procedura pozyskiwania danych, może wpłynąć na szybkość, jakość i kompleksowość udzielanego wsparcia lub może wiązać się z brakiem możliwości rozpatrzenia danego wniosku.
 7. Pani/a dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w systemie informatycznym. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach wynikających z przepisów prawa.
 8. Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie jest jednostką administracji samorządowej, dlatego w okolicznościach określonych w prawie, będzie mógł przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym, niż podany w punkcie 3.      
  W przypadku wystąpienia takich okoliczności, Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Niemodlinie udzieli Pani/Panu informacji w tym zakresie.