Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie

Rozdział 1
Postanowienia ogólne


 
§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką organizacyjną Gminy Niemodlin działającą na zasadach określonych dla jednostek budżetowych, utworzoną uchwałą nr X/47/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Niemodlinie z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie.
 
§ 2. Terenem działania Ośrodka jest obszar administracyjny Gminy Niemodlin.

§ 3. Siedziba Ośrodka mieści się w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37.

§ 4. Ośrodek używa pieczęci podłużnych o treści:

„Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie”
oraz
„Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
49-100 Niemodlin
tel./fax 77 460 79 45”

 
Rozdział 2
Przedmiot działalności Ośrodka

§ 5. Misją Ośrodka jest pełnienie roli organizatora i koordynatora systemu wsparcia społecznego dla określonych grup społecznych, wymagających pomocy w rozwiązywaniu problemów, których nie mogą pokonać, wykorzystując własne uprawnienia i możliwości, z poszanowaniem ich godności i podmiotowości, przy wykorzystaniu ich zasobów własnych oraz środowiska lokalnego.

§ 6. Celem działalności Ośrodka jest:
1) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka;
2) doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz doprowadzenie ich do integracji ze środowiskiem;
3) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są wstanie pokonać, wykorzystując własne środki i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;
4) wzmocnienie opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
5) przywracanie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zdolności do wypełniania tych funkcji;
6) zapewnienie warunków realizacji zadań statutowych.

§ 7. Ośrodek realizuje zadania na podstawie i w granicach obowiązujących aktów prawnych, w szczególności:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy; Dziennik Urzedowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 866
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
4) ustawy z dnia 29 września1994 r. o rachunkowości;
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
6) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
7) ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
8) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
9) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
10) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
11) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
12) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
13) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
14) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
15) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
16) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
17) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
18) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
19) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
20) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
21) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
22) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
23) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
24) rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
25) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
26) niniejszego Statutu;
27) uchwał Rady Miejskiej w Niemodlinie;
28) innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§ 8.1. Zadania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:
1) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
2) wykonywanie zadań własnych Gminy Niemodlin i zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
3) udzielanie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom, w oparciu o rozeznane potrzeby, w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych oraz zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
4) prowadzenie poradnictwa i interwencji, w szczególności poprzez działania edukacyjne, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Niemodlin; Dziennik Urzedowy Województwa Opolskiego – 3 – Poz. 866
5) właściwą organizację pracy dla realizacji zadań oraz w zakresie gospodarowania przydzielonymi środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości;
6) inspirowanie i podejmowanie działań zapobiegających konieczności korzystania przez osoby i rodziny ze świadczeń pomocy społecznej;
7) tworzenie i realizacja programów osłonowych;
8) uczestnictwo w realizacji gminnych programów z zakresu polityki społecznej.
2. Ośrodek realizuje zadania wynikające z rządowych i lokalnych programów pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, po zapewnieniu odpowiednich środków.
3. Ośrodek opracowuje i realizuje projekty z zakresu pomocy społecznej na rzecz ograniczania i rozwiązywania występujących problemów społecznych dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 9. W realizacji zadań Ośrodek współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi, jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej.

 

Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie

 

§ 10.1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik.
2. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Niemodlina.
3. Kierownik wykonuje swoje obowiązki w granicach upoważnień do zawierania umów, porozumień oraz do wydawania decyzji administracyjnych udzielonych przez Radę Miejską w Niemodlinie oraz Burmistrza Niemodlina.
4. Kierownik wydaje zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.
5. Kierownik wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

§ 11.1. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych.
2. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują w szczególności przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 12. Szczegółowy zakres działania i zasady funkcjonowania, a także strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez kierownika Ośrodka.

 

Rozdział 4
Gospodarka finansowa

 

§ 13. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych.

§ 14. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.

§ 15. Zadania zlecone gminie realizowane są ze środków budżetu państwa, za pośrednictwem budżetu gminy, o ile przepisy nie stanowią inaczej.

§ 16. Zadania własne gminy realizowane są z budżetu gminy, o ile przepisy nie stanowią inaczej.

§ 17. Ośrodek w ramach swojej działalności może realizować projekty współfinansowane ze środków unijnych oraz inne programy finansowane ze środków pozabudżetowych.

§ 18. Ośrodek prowadzi własną obsługę finansowo-księgową i kadrowo-płacową oraz sporządza sprawozdania w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

§ 19. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy oraz rachunki pomocnicze.

§ 20. Ośrodek gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z realizacją jego zadań ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dóbr osobistych osób korzystających ze świadczeń.

Rozdział 5
Mienie Ośrodka


§ 21.1. Mienie stanowią środki trwałe i przedmioty nietrwałe zakupione przez Ośrodek bądź przekazane nieodpłatnie dla prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Mienie będące w dyspozycji Ośrodka jest własnością Gminy Niemodlin.
3. Ośrodek gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

 

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 22. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Załączniki:

1. PDFStatut OPS Niemodlin.pdf (247,96KB)